Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez:

Przekazanie 1% podatku dochodowego

Wsparcie finansowe

Dary rzeczowe

Wolontariat i wsparcie organizacyjne

Sprawdź szczegóły

Cele

 

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju" realizując zadania o charakterze publicznym ma na celu :

 • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej,
 • działalność na rzecz rozwoju nauki,
 • działalność oświatową, naukową, edukacyjną i wychowawczą,
 • działalność naukowo - techniczną,
 • działalność związaną z ochroną środowiska, ekologią, ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność kulturalną, ochroną dóbr kultury i tradycji,
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • działalność informacyjną i szkoleniową mającą na celu integrację kulturalną, gospodarczą i prawną, rozwijanie kontaktów i współpracy z krajami Unii Europejskiej,
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • działalność związana z podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność w dziedzinie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • wspomaganie finansowe, szkoleniowe i informacyjne innych organizacji pozarządowych,
 • działalność szkoleniowa i informacyjna w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

2014 © Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju. Projekt i wykonanie aliso.pl