Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez:

Przekazanie 1% podatku dochodowego

Wsparcie finansowe

Dary rzeczowe

Wolontariat i wsparcie organizacyjne

Sprawdź szczegóły

O nas


Demokracja i wolny rynek to najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat. Dopiero teraz, wwarunkach coraz bardziej niezależnej od państwa gospodarki, społeczeństwo obywatelskie znajduje możliwość pełnego rozkwitu. Nie ma jednak szans na stabilny rozwój państwa, demokrację polityczną, bez organizacji, stowarzyszeń i inicjatyw pozarządowych, w ramach, których ludzie skupiają się ze względu na podzielane wartości, wspólne cele czy interesy.

Głównym naszym zadaniem jest uczestnictwo w inicjatywach, które umacniają postawy obywatelskie, odpowiedzialność za dobro wspólne, poczucie więzi zbiorowej, dają jednostkom i grupom świadomość siły, zdolność rozwiązywania konkretnych spraw bez czekania na pomoc innych - potrafią same się rozwijać oraz wspomagać i inspirować rozwój różnych sfer życia.

Pragniemy:

  • aktywnie współtworzyć społeczeństwo oparte na prawach i swobodach obywatelskich, samorządne i aktywne,
  • budować niepodległe państwo polskie, silne i zapewniające obywatelom bezpieczeństwo, lecz ograniczone w swych funkcjach,
  • aby dobrobyt kraju rozwijał się w oparciu o wolność gospodarczą, własność prywatną i mechanizmy rynkowe.

Uważamy za konieczne kształtowanie wśród obywateli poczucia odpowiedzialności za własny los i sprawy publiczne; za potrzebne ich uczestnictwo w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym kraju.

Uważaliśmy za niezbędną integrację Polski z Unią Europejską i dla osiągnięcia tego celu wspieraliśmy ten proces poprzez:

  • przygotowywanie różnych grup społecznych i środowisk do wejścia Polski do UE
  • popularyzowanie osiągnięć oraz dorobek kulturowy UE i jej członków,
  • propagowanie wiedzy o UE, jej fundamentach ideowych, burzliwym historycznym przebiegu procesu integracji, problematyce, zadaniach, strukturach, osiągnięciach oraz perspektywach jednoczącej się Europy,
  • popularyzowanie idei integracji europejskiej oraz podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie.


Dążymy do realizacji zasad demokratycznego państwa prawa oraz wspomagania otwartego społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

  • wspomaganie, z udziałem obywateli, realizacji ich najpilniejszych potrzeb,
  • promowanie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym i współodpowiedzialność za budowanie i rozwijanie tożsamości wspólnot lokalnych,
  • budowanie przestrzeni porozumienia i dialogu społecznego.

Takiej idei służy współpraca wzajemna organizacji pozarządowych, liderów lokalnych i grup obywateli, a także współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną i służbami społecznymi - realizowana zgodnie z zasadą pomocniczości.

 

W celu uzyskania zaufania i akceptacji społecznej, deklarujemy podejmowanie efektywnej aktywności zgodnej z międzynarodowymi standardami non profit oraz z zasadami etycznymi organizacji pozarządowych.

 

Wierzymy, że między logiką wolnych wyborów i logiką wolnego rynku, między jednostką i państwem, rozciągają się rozległe obszary, które warto i należy wypełnić spontaniczną działalnością wolnych, solidarnych
i odpowiedzialnych obywateli.

Aby realizować te zasady, dla wszystkich, którzy zgodnie z nami chcą budować swoje otoczenie - wspólnotę lokalną, kraj - zostało powołane:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

W naszych działaniach będziemy dążyć do realizacji celów zawartych w niniejszej misji.

Uważamy, że zasady, na których się opieramy są na tyle powszechnie i uznawane, że otwierają drogę do współpracy wszystkim tym, którzy chcą aktywnie działać na rzecz rozwoju wszystkich dziedzin otaczającego nas życia.

 

2014 © Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju. Projekt i wykonanie aliso.pl